ole-deviks-vei-10

Forbehold


  • Informasjonen i dette prospektet er basert på informasjon fremskaffet av utleier, samt annen relevant informasjon Malling & Co Næringsmegling AS anser som pålitelig. Informasjon mottatt fra utleier inkluderer (men er ikke nødvendigvis begrenset til) informasjon om arealer, eventuelt andre leieforhold på eiendommen, utviklingsplaner, investeringsplaner, reguleringsplaner, og annen relevant informasjon om utleieobjektet. Malling & Co Næringsmegling AS har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjonen fremskaffet av utleier, og det forutsettes i prospektet at denne informasjonen er korrekt. Videre er det ikke foretatt noen vurdering av den tekniske tilstand på bygningen og eiendommen utleieobjektet befinner seg på.
  • Malling & Co Næringsmegling AS gir ikke noen garantier for at informasjonen som fremgår av prospektet er sann, presis eller fullstendig, og den skal således ikke oppfattes som sådan. Selv om det er lagt mye arbeid i å sikre at denne informasjonen er presis og komplett kan ikke Malling & Co Næringsmegling AS gi noen forsikring for at faktiske feil ikke kan ha oppstått i utarbeidelsen av dette prospektet.
  • Malling & Co Næringsmegling AS tar intet ansvar for skader eller tap som har oppstått som følge av mangel på presisjon eller feil i prospektet. Malling & Co Næringsmegling AS, dets styre, partnere eller ansatte kan ikke gjøres ansvarlig i forhold til noen person for noe direkte, indirekte, spesifikke eller følgeskader som oppstår ut fra bruk av dette prospektet.
  • Det legges det til grunn at leietaker bør og vil gjennomføre egne, grundige undersøkelser av forhold som kan være av betydning for leietaker. Utleieobjektet forutsettes videre besiktiget, og det anbefales at leietaker ved bruk av egne fagfolk i gjennomfører en selvstendig vurdering av utleieobjektets tekniske tilstand, og at alle relevante dokumenter for utleieobjektet blir gjennomgått. Informasjon gitt fra utleier forutsettes gjennomgått i detalj av leietaker før leiekontrakt inngås.
  • Malling & Co Næringsmegling AS har ikke ansvar for eller plikt til å kontrollere opplysninger som forutsettes gjennomgått ved leietakers vurdering av utleieobjektet og alle tilhørende relevante dokumenter.
  • For så vidt gjelder eiendomsmeglerloven (eml.), er denne fraveket da partene hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og oppdraget gjelder næringsmegling. Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-4, 6-5, 6-7, 6-10, 7-1, 7-2 (1.-3.), 7-4 (1) og (3), 7-6 og 8-8 kommer herunder ikke til anvendelse.
Dette digitale prospektet er utviklet av ORO i samarbeid med Pulse Communications & Plyo